Legal

Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot, het gebruik van alle inhoud, Producten en Diensten die beschikbaar zijn op https://liftmeupactie.be de website (de “Service”) die wordt beheerd door liftmeupactie.be (“ons”, “wij” of “onze”).

Uw toegang tot onze diensten is afhankelijk van uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen en van alle andere bedrijfsregels en -beleidsregels die worden gepubliceerd en die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gepubliceerd.

Lees de overeenkomst zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze diensten. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van onze Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze Diensten.

Intellectueel Eigendom

De Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van ons of van derden aan u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend berusten bij liftmeupactie.be en zijn licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Diensten kunt u gebruik maken van diensten, producten, software, embedden of applicaties van derden (“Diensten van derden”).

Als u gebruik maakt van diensten van derden, begrijpt u dat:

  • Elk gebruik van een dienst van derden is op eigen risico en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites of diensten van derden.
  • U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Rekeningen

Wanneer voor het gebruik van een deel van onze diensten een account nodig is, gaat u ermee akkoord ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich voor een account registreert.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountinformatie en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. U zult uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw account of wanneer u zich bewust wordt van een andere inbreuk op de beveiliging.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze diensten op elk moment, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten.

Als u de Overeenkomst of uw liftmeupactie.be account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging zouden moeten blijven bestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, vrijwaringsclausules, schadeloosstellingen en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Onze Diensten worden geleverd “AS IS.” en “AS AVAILABLE” basis. liftmeupactie.be en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch liftmeupactie.be haar leveranciers en licentiegevers, noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat onze Diensten vrij van fouten zullen zijn of dat de toegang ertoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico content of diensten downloadt van of anderszins verkrijgt via onze Diensten.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Behoudens voor zover de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, zijn de Overeenkomst en elke toegang tot of elk gebruik van onze Diensten onderworpen aan de wetten van België.

De juiste plaats voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Diensten zijn de staats- en federale rechtbanken in België.

Wijzigingen

liftmeupactie.be behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen.

Als wij wijzigingen aanbrengen die materieel zijn, laten wij u dat weten door deze op onze website te plaatsen, of door u een e-mail of andere mededeling te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de kennisgeving wordt een redelijke termijn aangegeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, dan dient u het gebruik van onze diensten binnen de aangegeven opzegtermijn te staken, of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezette gebruik van onze diensten is onderworpen aan de nieuwe voorwaarden.